!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Vasastaden i Linköping

Valberedning

Vid föreningens senaste (extra) föreningsstämma (2018-11-15) valdes kommande verksamhets års valberedning och den består nu av följande personer:

Marie Andersson Sammankallande
Maria Holm Valdes in som ledamot i styrelsen

 

Valberedning – kommitté med ansvar

Valberedningen väljs av en föreningsstämma. Dess uppgift och syfte är enligt föreningens stadgar att lämna förslag till samtliga personval samt förslag till arvoden.

Valberedningen går att nå via föreningens nuvarande styrelse eller via föreningens hemsida.

Syftet med en valberedning

För styrelsen är det en viktig uppgift att upprätthålla en bra dialog med valberedningen och stödja valberedningen så mycket som det krävs i dess arbete.

 • Valberedningen bör i denna dialog hålla sig underrättad om hur arbetet i styrelsen fungerar och om styrelsens sammansättning, utifrån kompetens och engagemang, ger rätt förutsättning att hantera de frågor som föreningen står inför.
 • Valberedningen bör sträva efter att lyssna på synpunkter från föreningens medlemmar för att skapa sig en uppfattning hur de förtroendevalda utför sina uppdrag.
 • Valberedningen ska vara beredd att pröva varje styrelse- och suppleantplats och inte tveka att föreslå förändringar. Detta gäller även om ingen avsägelse föreligger.
 • Valberedningen ska vara objektiv och se till föreningens bästa.

Detta kan vara viktigt att känna till

 • Det går inte i förväg säga hur krävande uppdraget blir. Uppdraget kan kräva mycket tid men det kan även innebära lite tid om alla i styrelsen väljs om.
 • Det är bra om den som utses har god personkännedom eller är nyfiken på att skaffa sig bra personkännedom.
 • Valberedningen ska försöka få fram namnförslag från medlemmarna och vara öppna för synpunkter från medlemmarna.

Varför ska valen vara förberedda?

 • Det kan vara tidskrävande att få kandidater till styrelsen men det kan också vara så enkelt att någon anmäler sig frivilligt efter uppmaning på hemsidan eller utdelad info i postlådan.
 • De kandidater som föreslås ska veta vad som förväntas och krävs av dem så att de aktivt kan arbeta i styrelsen.

Vem utser en valberedning?

 • En valberedning kan vara en person eller flera, det bestämmer den stämma som väljer valberedningen. En person i valberedningen ska vara sammankallande.
 • Valberedningen utses enligt stadgarna av årsstämma eller föreningsstämma.
 • Valberedningen ska inte nominera sig själva eller sina efterträdare.
 • Många anser avgående styrelseledamöter kan vara lämpliga att utses till valberedningen.

Några riktlinjer för valberedningen att sträva efter

 • Valberedningen bör informera sig om styrelsens verksamhet.
 • Valberedningen ska ta reda på vilka poster som ska bemannas.
 • Valberedningen kan begära att närvara vid enstaka styrelsesammanträden för att se hur styrelsen fungerar.
 • Valberedningens arbete är ett lagarbete som till stor del sker via mail, telefonsamtal eller personliga kontakter.
 • Nomineringarna svarar en enig valberedning för.
 • Det är lämpligt att valberedningen försäkrar sig om att de nominerade är närvarande vid stämman för en kort presentation.

Några regler som valberedningen har att följa!

 • Förslag och synpunkter som kommer till valberedningen ska behandlas med sekretess.  
 • Nomineringarna svarar en enig valberedning för.
 • Medlemmarna ska upplysas om möjligheten att komplettera eller komma med nya förslag.
 • De nominerade ska ha accepterat nomineringen och vara beredda att seriöst arbeta för föreningens bästa.

Det är bra om valberedningen arbetar efter en tidplan!

 • Valberedningens arbete pågår om möjligt parallellt med styrelsens arbete under hela det verksamhetsår den är vald. På så sätt bygger valberedningen upp en kunskap och håller sig informerad. Ett förslag är att valberedningen då och då bjuder in sig till styrelsemöten.
 • Valberedningen ska inför ett årsmöte ange ett sista datum för då namnförslag på kandidater ska inlämnade till valberedningen för att hinna hanteras av valberedningen.

Uppdaterad 2019-02-18

Webbansvarig

Logga in

Glömt lösenordet?

Cookies

Sitemap

Webbversion